Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden ToolProfessional.nl

  Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

  ToolProfessional.nl is onderdeel van TOP SHOPS BV
  Eenspan 5 B 
  3897 AL  Zeewolde 

  E-mailadres: [email protected]

  KvK-nummer: 87704242
  BTW-identificatienummer: NL864376224B01

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ToolProfessional.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

  3.1 Alle aanbiedingen van ToolProfessional.nl zijn vrijblijvend en ToolProfessional.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ToolProfessional.nl. ToolProfessional.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ToolProfessional dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 4. Prijzen en betalingen

  4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
  4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
  4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

  Artikel 5. Levering

  5.1 ToolProfessional.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  5.2 De door ToolProfessional.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
  5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
  5.4 Na het plaatsen van een bestelling heeft u een retourrecht van 14 dagen. Binnen deze dagen kunt u het product retourneren, mist het product ongebruik is. Zie artikel 14.

  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

  6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

  Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

  7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u ToolProffesional.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft ToolProfessional.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ToolProfessional.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

  Artikel 8. Bestellingen/communicatie
  8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ToolProfessional.nl, dan wel tussen ToolProfessional.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ToolProfessional.nl, is ToolProfessional.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze kant.

  Artikel 9. Overmacht

  9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ToolProfessional.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ToolProfessional.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ToolProfessional.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Artikel 10. Diversen

  10.1 Indien u aan ToolProfessional.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is ToolProfessional.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ToolProfessional.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  10.2 Wanneer door ToolProfessional.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
  10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ToolProfessional.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ToolProfessional.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  10.4 ToolProfessional.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

  11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegd rechter in Nederland.

  Artikel 12. Betaling

  12.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  12.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ToolProfessional.nl te melden.
  12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft ToolProfessional.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 13. Garantie en aansprakelijkheid

  13.1 Voor door ToolProfessional.nl  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ToolProfessional.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

  13.2 ToolProfessional.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. ToolProfessional.nl heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  13.3 Indien ToolProfessional.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  13.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ToolProfessional.nl of de fabrikant zijn verricht; 
  a. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
  b. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
  c. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  13.5 De Koper is gehouden ToolProfessional.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ToolProfessional.nl zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

  13.6 Het is mogelijk dat ToolProfessional.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ToolProfessional.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
   
  Artikel 14 Verzenden en Retourneren

  14.1 ToolProfessional.nl bepaalt de verzendwijze en de vervoerder. Over het algemeen worden deze door PostNL uitgevoerd. De bestellingen wordt op het door u aangeven adres afgeleverd. Bij ontvangst van de bestelling zal een handtekening geplaatst moeten worden voor de goede ontvangst. Het is daarom belangrijk dat het pakket controleert wordt op schade voordat het wordt aangenomen. Indien u bij ontvangst beschadigingen ziet, mag u het pakket weigeren.

  14.2 U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of +31 36 522 26 55. ToolProfessional.nl zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. 

  Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
  15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 16. Copyright
  16.1 Het ontwerp van deze website/webshop en teksten, woord- en beeldmerken op deze website/webshop zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van ToolProfessional.nl. Het is niet toegestaan om de website/webshop of een gedeelte openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ToolProfessional.nl

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »